Guoqiang Zhong (仲国强)

Department of Computer Science and Technology
Ocean University of China
Email: gqzhong AT ouc DOT edu DOT cn
Phone: +86-532-66781719
>>   return to Vision Lab 

Selected by the "Youth Talent" Program (the third level) of the Ocean University of China
Member of ACM, IEEE, Chinese Association for Artificial intelligence (CAAI), China Computer Federation (CCF), and China Association of Automation (CAA)
Member of Technical Committee of Pattern Recognition of CAAI

[Resume]   [ResearchInterests]   [ResearchProjects]   [Courses]   [Students]   [AcademicActivities]   [Publications]   [Talks]   [Links]  

Resume

2014.03 - now Associate professor Vision Lab, Ocean University of China, Qingdao, China
2011.10 - 2013.07 Postdoctoral fellow Supervisor: Prof. Mohamed Cheriet, Synchromedia Laboratory, ETS, Montreal, Canada
2007.09 - 2011.07 Ph.D Supervisor: Prof. Cheng-Lin Liu, National Laboratory of Pattern Recognition (NLPR), Institute of Automation, Chinese Academy of Sciences (CASIA), Beijing, China
2011.02 - 2011.05 Visiting researcher Samsung Advanced Institute of Technology, Beijing, China.
2009.09 - 2010.01 Visiting student Supervisor: Prof. Dit-Yan Yeung, Department of Computer Science and Engineering, Hong Kong University of Science and Technology, Hong Kong, China
2004.09 - 2007.07 M.S. Supervisor: Prof. Dazhi Meng, College of Applied Sciences, Beijing University of Technology, Beijing, China
2000.09 - 2004.07 B.S. Major: mathematics and applied mathematics, College of Mathematics and Information Sciences, Hebei Normal University, Shijiazhuang, China


Research Interests

Theories and algorithms of machine learning, especially deep learning, and their applications to pattern recognition, data mining, and computer vision.


Research Projects


Courses

Undergraduates Machine learning and large scale data mining (Fall, 2016 -)
PhD candidates Machine learning (Spring, 2014- )
Master students Elements of deep learning (Spring, 2014- ), Formal methods (Fall, 2014- )
Undergraduates Experiments on introduction to computer science (Fall, 2014- ), Graph Theory (Spring, 2014- )


Students

PhD candidates (Co-supervise with Prof. Junyu Dong) Xiaopeng Liu, Qin Zhang, Jianyuan Sun
Master students (Directly supervise) Yaxin Shi, Peng Zhang, Hui Xu, Xipeng Chu, Shoujun Yan, Benxiu Liu, Yan Zheng, Hui Yao, Xiao Ling, Hongxu Wei, Haizhen Wang, Kang Zhang
(Co-supervise with Prof. Junyu Dong) Yuchen Zheng, Xiaowei Zhou
(Co-supervise with Prof. Shengke Wang) Xiaoxue Shi
Undergraduates Xuecheng Han, Yutong Liu, Chen Hong, Yanzhang Du, Hao Kong, Chaowei Liang, Zijian Zhang, Yongbin Liu, Lihang Zhou, Jingtang Liang, Hanqing Liu, Yuan Zhuang, Jinjie Gao, Yi Lin, Chunlin Li, Pan Liu, Hongwei Xue


Academic Activities

Program chair/co-chair 2012.7    The eleventh International Conference on Information Sciences, Signal Processing and their Applications (ISSPA 2012), poster session, Montreal, Canada
2016.7    Special session on IJCNN (Title: Deep Learning for Brain-Like Computing and Pattern Recognition), Vancouver, Canada
2016.5    CAAI-PR Expert Forum (the 2nd time)
2016.8    CCF-CV Series Lectures (the 19th time)
Program committee member The seventeenth International Conference on Neural Information Processing (ICONIP 2010), ISSPA 2012, ICDAR2015, IJCAI-ML track, ICFHR2016, CVIP2016, IJCNN2016, BICS2016, DLPR2016, CCPR2016
Reviewer for journals IEEE TCSVT, IEEE TNNLS, Pattern Recognition, Neurocomputing, Journal of Computational Methods in Sciences and Engineering, Autosoft, Big Data Analytics, Acta Automatica Sinica, periodical of Ocean University of China
Reviewer for conferences ICONIP 2010, ICONIP 2011, ISSPA 2012, CCPR 2012, CCDM2014, CCPR2014, ICIMCS2014, IJCAI2015, BIC-TA 2015, ICRA2016, ICPR2016
Organizer Intelligent Data Analysis Seminar (IDAS 2014) at OUC; Intelligent Data Analysis Seminar (IDAS 2015) and Forum on Marine Big Data Analysis at OUC; pattern recognition and computer vision reading group (2012.3-2013.7) at ETS; machine learning seminar (2008.9-2011.7) at NLPR, CASIA.


Publications

* Jx: Journal x; Cx: Conference x; BCx: Book chapter x; TRx: Technical report x.


TalksHonors[Dong Junyu] [Shengke Wang] [Cui Xie] [Lin Qi] [Xin Sun] [Yong Zhao] [Chi Zhang] [Muwei Jian] [Feng Gao]

Last modified: October, 04, 2016.